Vyhledávání

Obchodní podmínky

Pokud jste se proklikali až sem, pozorně si přečtěte obchodní podmínky popsané níže. Pečlivě opisujte číslo účtu, nesprávným vypsáním může dojít k převodu peněz na účet někoho jiného. Při platbě kartou dbejte zvýšené opatrnosti a citlivé údaje chraňte před zraky ostatních ( CCV, CVC2, CVV2 kódy).
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží nebo služeb na internetovém obchodě Online platby "https://online-platby0.webnode.cz". Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
Kupující uzavřením kupní smlouvy, to je zaplacením zboží nebo služby, potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Výklad pojmů
Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.
Spotřebitel – (Kupující) - Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami.
Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Objednávka
Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.
Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy nebo platby na zboží, či službu slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku nebo zrušit rezervaci, kterou kupující závazně objedná a poté nezaplatí. Pro zboží, objednané dárkové poukazy a předplacené služby je termín splatnosti 14 dní ode dne objednávky. Po termínu splatnosti prodávající objednávku zruší.
Kupující je při rezervaci termínu povinen uhradit prodávajícímu rezervační platbu ve stanovené výši, nejpozději 2 hodiny před plánovaným termínem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Platbu je možné provést  bezhotovostní formou dle zvolené možnosti zde nebo na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží doklad o složení rezervační platby. Dohodnutý termín rezervace lze změnit či zrušit. Platbu lze vrátit v plné výši nebo použít pro jiný termín rezervace. Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 1 hodinu před plánovaným termínem rezervace nebo po odeslání kódu pro vstup, rezervační platbu kupujícímu již nelze vrátit. Nastane-li taková situace, lze ji řešit pomocí reklamace.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.